Минимален износ за порачување
Минимален износ за порачување

Правни лица:  5000 МКД

Физички лица:   250 МКД

Бесплатна испорака
Бесплатна испорака

Правни лица:  над 7260 МКД

Физички лица: над 1500 МКД

Замена на артикли

Производот во законски рок може да се замени со друг, под услов да не е оштетен и употребуван, ако е сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите, фабричките етикети, како и фискалната сметка за производот или сметкопотврда кои на потрошувачот му биле издадени заедно со производот, а трошоци на поврат ги сноси купувачот. Купувачот може, но и не мора да ги наведе причините за замена.

Замена мора да се изврши во законски рок од 15 дена од денот кога производот е купен.

Во случај на отстапување од наведената спецификација или неисправност на производот, се обврзуваме производот да го замениме со исправен, а сите трошоци ги сноси продавницата www.beorol.mk. Гаранцијата не важи во случај ако дефектот настанал како последица на несоодветна употреба.

Во случај на замена на производот, продавачот има обврска да изврши замена доколку тој производ го има на залиха. Доколку купениот производ за кој се бара замена го нема на залиха, продавачот е должен производот да го замени за друг по желба на купувачот, со евентуална доплата или враќање на разлика во цена. Во случај кога не постои можност за замена, продавачот е должен на купувачот да му ги врати парите, а трошоците за враќање ги сноси купувачот. 

За одобрена замена на производ, продавачот www.beorol.mk ги сноси сите транспортни трошоци.