Минимален износ за порачување
Минимален износ за порачување

Правни лица:  5000 МКД

Физички лица:   250 МКД

Бесплатна испорака
Бесплатна испорака

Правни лица:  над 7260 МКД

Физички лица: над 1500 МКД

Право на откажување

Почитувани купувачи, Ве известуваме дека според Законот за заштита на потрошувачи (Службен весник на РМ, бр. (Службен весник на РМ бр. 38/04, 77/07, 103/08, 24/11, 164/13, 97/15, 152/15 и 140/18) купување преку нашата продажна интернет страница www.beorol.mk се смета како продажба на далечина.

Законот за случајот продажба на далечина го утврдува правото на купувачот, кој се смета за потрошувач, да се  повлече од договорот во рок од 14 дена од денот кога му е предаден производот. При повлекување, купувачот може, но и не мора да наведе причина поради која се повлекува.

Образец/Изјава за  повлекување од договорот, произведува правно дејство од денот кога е испратена на трговецот.

Образец/Изјава за повлекување можете да ја превземете тука

 

Во случај на  повлекување од договорот, потрошувачот има право на поврат на парите. Цената на купувачот се враќа по приемот на производот, и откако ќе се утврди дека производот е неоштетен и исправен.

Купувачот е должен производот да го врати без оддолжување, а најкасно во рок од 14 дена од денот кога е испратен образецот за повлекување. По истекот на рокот од 14 дена од денот кога е испратено повлекувањето, производот не може повеќе да се врати.

При враќање на производот задолжително е да се врати во исправна и неупотребувана состојба и оригинално пакување, при што мора да се приложи и фискална сметка, односно фактура-испратница која купувачот претходно ја има добиено со нарачката.

По приемот на производот, се утврдува дали производот е исправен и неоштетен. Купувачот одговара за неисправност или оштетување на производот кои се резултат на неадекватно ракување со производот, те. купувачот е исклучително одговорен за намалена вредност на производот која настанува како последица на ракување со роба на начин кој не е адекватен, односно го преминува она што е потребно за да се утврди неговата природа, карактеристики и функционалност. Доколку се утврди дека настапила неисправност или оштетување на производот по вина на купувачот, ќе се одбие поврат на средствата и производот ќе му биде вратен на негов трошок. 

Трговецот е должен на купувачот без оддолжување да го врати износот кој потрошувачот го платил по основ на договорот, а најдоцна во рок од 14 дена од денот на приемот на изјавата за откажување, а после прием на производот. 

Трошоци за враќање на роба и пари ги сноси купувачот, освен во случаи кога купувачот добива неисправен или погрешен артикал.