Услови на користење

Ви благодариме што ја посетивте нашата интернет страница www.beorol.mk (во понатамошен текст: сајт). Пред користење на нашите услуги, внимателно прочитајте ги следниве услови. Секоја посета на нашиот интернет сајт, значи дека овие услови сте ги прочитале, разбрале и дека се согласувате со нив во целост. Доколку не ги прифаќате овие услови на користење без ограничувања, Ве молиме да не го користите нашиот сајт. Содржината на овие страни Ви ја овозможи Беорол Македонија Дооел ул.9-Мај бр.18, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија (во понатамошен текст: Беорол). Информациите кои се наоѓаат на оваа интернет страница се собрани највнимателно. Вашиот пристап, како и користење на овие страници подлежи на овие услови на користење и на важечките законски прописи кои ја уредуваат оваа област. Услови на користење се применуваат на сите содржини и услуги кои можете да ги најдете на www.beorol.mk. Со посета и користење на овие страници на сајтот, се смета дека сте запознаени со услови на користење и дека без ограничувања, ги прифаќате истите. Со прифаќање на овие услови се смета дека ја прифаќате употребата на содржината на овие страници исклучиво  за лична употреба и на сопствена одговорност.

 

Авторски права - сопствена содржина

Страниците на нашиот сајт се заштитени со Закон за авторки и сродни права, Закон за ознаки и други слични закони. Секоја неовластена употреба на содржината, секоја репродукција, прилагодување, превод, архивирање и обработка во други медии, вклучувајќи тука и архивирање или обработка во електронски медии, подлежи на заштита на авторски права. За секое користење, во целост или во делови, се наложува да се добие писмена дозвола од Беорол компанијата. Тоа значи дека, доколку не е поинаку назначено, целата содржина (текстуална, визуелна и аудио материјали, база на податоци, програмерски код) можете да ги прегледате, копирате, штампате или превземете исклучиво за лична, некомерцијална употреба и во информативни цели, под услов да не отстранувате, додавате или модификувате било која информација, вклучувајќи и известувања за авторски права и останати известувања за сопственост, кои се наоѓаат во самата содржина.

Не смеете да дистрибуирате, корирате (освен под услови наведени во овие услови на користење), пренесувате, изложувате, објавувате, да штитите како ваше право интелектуални сопствености, да креирате изведени работи, продавате или на било кој друг начин да ја користите содржината без претходно писмено одобрување од Беорол Македонија Дооел. Како услов за Ваш пристап и користење на овој сајт, под полна матријална и кривична одговорност изјавувате дека нема да ги користите овие страници за никакви цели забранети со овие услови на користење, со Законот или на начин кој се противи на јавниот морал. Забрането е користење на наши интернет страни за поставување или пренесување на било што со заканувачки, лажен, измамнички, злоупотребувачки, малтретирачки, вознемирувачки, клеветнички, вулгарен, непристоен, скандалозен, предизвикувачки, порнографски или профан матријал со кој се кршат важечките законски прописи. 

Со измените на текстот на оваа страница, Беорол Македонија Дооел може да ги измени Усковите во кое време. Вие автоматски ќе бидете известени за новите услови на користење содржани во измените така да би требало да ја посетите оваа страница од време на време за да би се информирале за моментално важечките услови затоа што се тие за Вас со закон обврзувачки. Поединечни одредби на овие Услови можат да бидат засилени со законски акти или наведени правни известувања истакнати на други страници на нашиот сајт. Беорол нема да биде одговорен за можни последици кои произлегуваат од евентуални промени. Наведените промени стапуваат на сила со објавување на овие интернет страници. 

 

Ограничување на пристап

Непочитување на услови, рокови и напомени на овие страници ќе имаат за последица автоматско укинување на сите права кои Ви се доделени, без претходно известување, а Вие морате веднаш да ги уништите сите примероци на материјал кој го поседувате или се под Ваша контрола. Беорол го задржува правото, према сопствена одлука, да Ви забрани пристап на овој сајт или во некој негов дел без претходно предупредување.

 

Приватност на податоци

За да би ги исполниле Вашите барања и потреби, Беорол собира одредени лични податоци при претражување на некои интернет страници на овој сајт. Собираме само неопходни, основни податоци за корисниците и податоци неопходни за работење и информирање на корисникот во согласност со добри деловни обичаи и со цел понуда на квалитетни услуги. Со помош на тие податоци ќе бидеме во можност да Ви ја испорачаме саканата роба, како и да Ве известиме за моменталниот статус на нарачката. Беорол се обврзува дека ќе ја чува приватноста на сите корисници на сајтот. Беорол ја почитува приватноста на своите корисници и во целост ги почитува одредбите од Законот за заштита на податоци за личноста. Податоци кои корисникот ги остава на интернет страните на Беорол и останати податоци за корисникот, Беорол нема да ги дава на увид на трета страна, освен со закон експлицитно предвидени ситуации.

Сите лични податоци (Ваше име, адреса, број на телефон или е-маил адреса) која ја оставате на сајтот по пат на електронска пошта или на некој друг начин, Беорол ќе ги користи во согласност со Изјавата за приватност на интернет сајтот. Било кои други соопштенија или материјали кои ги пренесувате на сајтот, како што се прашања, коментари, предлози и слично, нема да се смета за доверливи информации ниту ќе бидат заштитени. Некои страници на овој сајт би можеле да чуваат одредени пакети на информации познати како “cookies” (колачиња) на Вашиот компјутер. Целта на оваа технологија и информации која таа ги собира е да ни помогне да го унапредиме својот сајт.

 

Заштитени знаци - регистрирани ознаки

Логотип Беорол е во сопственост на Беорол Доо Белград. На сајтот можат да се најдат знаци и ознаки на други компании со кои Беорол соработува и чија роба ја продава. Строго е забрането секое неовластено користење или злоупотреба на логотипот и ознака и тоа претставува кршење на Законот за стокови жигови, заштитни знаци, други законски прописи за интелектуална сопственост или нелојална конкуренција. Не можете да користите називи, логотипови, жигови, заштитни знаци или ознаки на услуги без претходна писмена согласност од нивниот  полноправен сопственик. 

 

Општи одрекнувања од одговорност

Сајтот го користите на сопствен ризик и сопствена одговорност. Беорол Доо, ниту било кое негово поврзано или зависно правно лице, вработен или раководител, како ниту било кое трето лице ангажирано до страна на Беорол во креирање, производство и поставување и одржување на сајтот, не се одговорни за матријална или нематријална, директна, индиректна или последична штета, како и било која друга штета која настанува од користење или е во некаква врска со користење на сајтот или негова содржина, било штетата да е заснована на договор, да е вондоговорна или деликатна, дури и покрај нечие известување дека штетата може да настане и без обзир дали клиентот бил известен за можност за таква штета. Доколку од било која причина, употреба на матријал, информации или услуги од овој сајт резултира со потреба за сервисирање на опрема, Вие сте одговорни за настанатите трошоци.

Беорол вложува големи напори сајтот www.beorol.mk да биде безбеден од вируси, но не можеме да гарантираме дека вируси никако нема. Од таа причина, препорачуваме да поведете сметка на соодветен начин и да обезбедите заштита од вируси (да речеме, примена на скенер за вирус) пред да ги превземете документите и податоците. Беорол не гарантира дека нема да се случи никаква грешка при користење на услуги понудени на интернет сајтот, ниту дека тие услуги секогаш ќе бидат на располагање.

 

Ограничување на одговорност

Целокупната содржина, информации, производи, материјали и услуги, прикажани на овој сајт е прикажан каков е без било какви гаранции од било кој вид. Дали јасно изразени или имплицитни, вклучувајќи, но не и одговарајќи на, имплицитни гаранции дека е точен, прилагоден на одредена цел, или да не претставува кршење на прописи или одредени права. Беорол не гарантира дека Вашата употреба на содржината нема да претставува кршење на права на некое трето лице, дека содржината ќе биде точна, потполна или ажурна, ниту за тоа превзема одговорност. 

Беорол настојува да биде што попрецизен во описот на производите, приказ на слики и самите цени. Меѓутоа, не може да се гарантира дека сите информации се комплетни и без пропуст, како и во поглед на печатни грешки, опис на карактеристики, така и цени. Беорол го задржува правото да ја промени содржината на овој сајт или производи и цени наведени на сајтот во било кое време и без претходно известување. Истотака, може да се случи содржината да биде застарена, меѓутоа, Беорол не се обврзува редовно да ги ажурира информациите содржани на овој сајт. Не гарантира дека овој сајт ќе функционира без прекин и дека ќе биде правовремен, сигурен или без грешки. Истотака, Беорол не гарантира дека недостатоците ќе бидат благоворемено па дури ни периодично исправени или дека содржината е компатибилна со Вашиот компјутер, хардвер или софтвер.

Информации, совети и мислења изразени на овој сајт не треба да се толкува како совети за донесување лични, финансиски или други одлуки. Треба да се посоветувате со соодветен стручњак ако ви е потребен специфичен совет прилагоден на Вашата состојба.

Беорол строго се откажува, во најголема можна со закон дозволена мера, од сите директни, посредни, законски и други гаранции или обврски, вклучувајќи и гаранции за исплатливост и целта, соодветност за одредени потреби и гаранција во врска со сопственички права или права на интелектуална сопственост. Сајтот содржи информации од општа природа, кои не се наменети за решавање на специфични состојби или за некое конкретно лице или ентитет, и тие не претставуаат професионален совет.

 

Откажување од одговорност за интернет страните према трети лица

Овој интернет сајт може да содржи линкови или повици на интернет сајтови или ресурси кои не припадаат на Беорол. Линковите содржани на сајтот кои водат на независни сајтови се прикажани само поради поволности за Вас, со што се олеснува пристап на такви веб сајтови и Беорол не сноси никаква одговорност за нивната содржина. Единствена корист на нашите линкови до интернет на трети лица, е да Ви го олесни снаоѓањето на интернет. Изјава на страници до кои тие линкови водат не се наши изјави. Строго ја отфрламе врската со содржината на страници на трети лица до кои водат линкови назначени на нашиот интернет сајт. Пред се не превземаме одговорност ниту за било какво кршење на законски одредби или повреда на права на трети лица на тие страници.

Беорол не дава обврзувачки изјави, не гарантира ниту на било кој начин се обврзува во врска со сајтови или ресурси на трети лица на кои евентуално се повикува, пристапува или поврзува преку линкови. Постоење на линк од интернет сајт кој не припада на Беорол не значи дека Беорол ја подржува содржината или користењето на таков интернет сајт ниту неговиот сопственик. Поради тоа, со ова потврдувате и сте согласни дека Беорол не е одговорен за достапност на такви надворешни сајтови или ресурси и не е одговорен за достапност на такви надворешни сајтови или ресурси и не е одговорен за содржината, услугите, производи или други материјали кои се наоѓаат или се достапни на тие сајтови или ресурси. Доколку одлучите да пристапите на некој од сајтовите на кои ве водат линковите од нашиот сајт, направете го тоа на сопствена одговорност.

 

Ваши хиперлинкови до овој сајт

Можете да обезбедите хиперлинкови до овој сајт само после добивање на претходно пишана дозвола од Беорол Доо.

 

Однесување на корисникот - коментари и сервиси за размена на информации

Беорол го задржува правото да ги отстрани пораките кои содржат материјал кој се смета за непристоен, клевета, безобразен или на било кој друг начин неприфатлив. Кориснички налози на регистрирани корисници се сопственост на давателот на услугите и секоја злоупотреба на истите казнива е во согласност со важечките закони. Секој корисник има право да се регистрира и да користи еден кориснички налог. Повеќекратни регистрации и користење на повеќе кориснички налози можат да доведат со суспензија на сите кориснички налози на истиот корисник. Откако корисникот е предупреден, корисничкиот налог кој овозможува коментирање на содржината може да биде суспендиран од 7 до 30 дена, а во екстремни случаи и подолго. Избегнување на суспензија соотварање на друг налог не е допуштено. Кориснички налог може да биде забранет за стално ако корисникот после истек на казна повторно ги прекрши правилата. На корисникот пристап за коментирање може да му се оневозможи и без претходно предупредување. Администраторите го задржуваат правото за цензурирање на постови што ќе биде назначено во тие постови.

Забрането е внесување на коментари кои немаат никаква врска со темата која се коментира. Секој коментар кој не се однесува исклучиво на темата текстот ќе биде избришан без дополнително појаснување.

 

Општ дел

На овие услови на употреба и на ваша употреба на овој интернет сајт се применуваат Закони на Република Северна Македонија. Надлежен суд во Скопје ќе има надлежност во сите спорови кои произлегуваат од или се во врска со или се однесуваат на овие услови на употреба на сајтот, како и начин на негово користење.