Минимален износ за порачување
Минимален износ за порачување

Правни лица:  5000 МКД

Физички лица:   250 МКД

Бесплатна испорака
Бесплатна испорака

Правни лица:  над 7260 МКД

Физички лица: над 1500 МКД

Поврат на средства

Контактирајте не со повик на телефон (0)2 615 98 90; 078 289 722 или на е-маил адреса beorolshop@beorol.mk испратете информација за бројот на Вашата фактура/испратница, број на денарска трансакциска сметка и назив на банката во која имате наведена сметка. Кога доставувате посебни податоци, ќе биде креирана документација која по процедура за поврат на средства ќе Ви биде проследена на е-маил адресата која сте ја оставиле при креирање на нарачката.

Враќање на средствата се врши исклучиво на горе наведениот начин, со уплата на денарски сметки и не е можно да се враќаат/праќаат во готово преку курир.


Во случај на поврат на производи или поврат на средства на купувачот кој претходно извршил плаќање со некоја од платежните картички, делумно или во целост, а без оглед на причина за враќање, Беорол Македонија ДООЕЛ Скопје има обврска повратот да го изврши по пат на VISA, MC и Maestroметод на плаќање. Тоа значи дека банката на барање на продавачот ќе изврши поврат на средства на сметката на корисникот на картичката.


Нарачаниот артикал, без претходен контакт и договор со оператори во интернет продавницата кој е горе наведен, не можете да ја испраќате/враќате на адресата која е наведена на фактурата-испратница. Секој таков пакет ќе биде вратен на испраќачот на трошок на испраќачот.