ПРАВИЛА ЗА ПРИВАТНОСТ

ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ ВО БЕОРОЛ МАКЕДОНИЈА (ВО ПОНАТАМОШЕН ТЕКСТ "КОМПАНИЈА ")

Во овој оддел можете да најдете информации за нашиот службеник за заштита на податоци и вашите права кога компанијата ги обработува вашите лични податоци.
За повеќе информации за тоа како вашите лични податоци можат да се употребуваат при посета на ова веб локација, прочитајте ја страницата со информации за заштита на податоци. За повеќе информации за “колачиња” и нашата веб страна, ве молиме одете на нашата страница за “колачиња”.

Службеник за заштита на податоци во компанијата

Компанијата може да ги обработи вашите информации (познати како лични информации) со повеќе причини, од постапување со јавни барања за информации, прашања во врска со лица, информации за посети до изработка на жалби, да споменеме само неколку.

Ако и кога сме задолжени да се придржуваме на законот за заштита на податоци кој се однесува посебно на личните податоци, се применува содржината на овој матријал.

Одлучивме да поставиме најмалку еден службеник за заштита на податоци

Задача на службеникиот за заштита на податоци е да обезбеди, на независен начин, да се применува во компанијата законот за заштита на податоците.

Од службеникот за заштита на податоци исто така се бара да води регистар на сите операции кои вклучуваат обработка (користење и / или чување) на вашите лични податоци кое го извршува компанијата.

Регистарот мора да биде јавно достапен и мора да содржи информации кои ја објаснуваат целта и условите на операцијата обработка.

Улога на службеникот за заштита на податоци во компанијата претставува многу предизвици: независност во рамките на деловен ентитет, исполнување на високи очекувања на колегите кои се посебно свесни и осетливи на прашања на заштита на податоци и нудење на решенија кои можат да служат како насоки за други ентитети

Постоечки правила за заштита на податоци кои се применуваат на компанијата се реформираат како би биле усогласени со Општи одредби за заштита на податоци.

Вашите права кога ги обработуваме вашите лични податоци

Кога вашите лични информации ги обработува компанијата, имате право да знаете за тоа.

Имате право да пристапите до информации и да ги исправите без одложување ако се непрецизни или непотполни.

Можете да барате информациите да се блокираат под одредени околности.

Можете да приговарате на употреба на информации ако мислите дека употребата е неправилна и незаконска и да барате да се избрише.

Можете да барате било која од горе наведените промени да биде проследена како известување на други страни за кои што вашите податоци се откриени.

Овие права се наведени во соодветни членови на моменталните прописи за заштита на податоци.

За повеќе информации за тоа како компанијата ги употребува вашите податоци, на пример кога ја посетувате нашата веб страница или стапувате во контакт со нас преку социјални мрежи, ве молиме да појдете на нашето известување за заштита на податоци. 

 

 
Како да се искористи правото на заштита на податоци во компанијата

 

-Ако компанијата ракува со вашите податоци и вие сакате да ги остварите своите права, ве молиме да ни испратите писмено барање;

-По правило, ние не можеме да примаме вербални барања (по телефон или лично) бидејќи нема да можеме да го решаваме вашето барање моментално без претходно да го анализираме и сигурно да ве идентификуваме;

-Можете да испратите барање до компанијата по пошта во затворено плико или да го употребите нашиот контакт образец;

-Вашето барање треба да содржи детален, прецизен опис на податоци на кои сакате да им пристапите;

-Морате да доставите копија од документи за идентификација да го потврдите вашиот идентитет, на пример лична карта или пасош. Документот мора да содржи идентификационен број, земја на издавање, дактум на истекување, ваше име, адреса и датум на раѓање;

-Било кои други информации кои се во содржината на документот како што е фотографија или било кои други лични карактеристики можат да бидат прекриени;

-Наше користење на информации на вашиот идентификационен документ е строго ограничено: податоците ќе бидат употребувани само за верификација на вашиот идентитет и нема да се чуваат подолго од потребното за оваа намена;

-Во принцип, нема да прифаќаме други начини на утврдување на вашиот идентитет. Ако вие предложите други алтернативи ние ќе ја процениме нивната адекватност, од случај до случај;

-Можете да ја прочитате нашата објава за заштита на податоци, за повеќе информации, за тоа како ние го решаваме вашето писмено барање за ваши приватни податоци.

 

 Известување за заштита на податоци

Едно од ваши права према законите на ЕУ е да морате да бидете информирани кога вашите приватни податоци – исто така познати како лични информации –се користат (собираат, користат, чуваат) од страна на било која организација. Вие исто имате права да ги знаете деталите и целта на таквото ракување.

Овде ви наведуваме некои генерални информации. Специфични информации кои се врзани за процес врзан за нашите активности се достапни после разумен прашалник