ПРАВИЛА ЗА ПРИВАТНОСТ

ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ ВО БЕОРОЛ МАКЕДОНИЈА (ВО ПОНАТАМОШЕН ТЕКСТ "КОМПАНИЈА ")

Во овој оддел можете да најдете информации за нашиот службеник за заштита на податоци и вашите права кога компанијата ги обработува вашите лични податоци.
За повеќе информации за тоа како вашите лични податоци можат да се употребуваат при посета на ова веб локација, прочитајте ја страницата со информации за заштита на податоци. За повеќе информации за “колачиња” и нашата веб страна, ве молиме одете на нашата страница за “колачиња”.

Службеник за заштита на податоци во компанијата

Компанијата може да ги обработи вашите информации (познати како лични информации) со повеќе причини, од постапување со јавни барања за информации, прашања во врска со лица, информации за посети до изработка на жалби, да споменеме само неколку.

Ако и кога сме задолжени да се придржуваме на законот за заштита на податоци кој се однесува посебно на личните податоци, се применува содржината на овој матријал.

Одлучивме да поставиме најмалку еден службеник за заштита на податоци

Задача на службеникиот за заштита на податоци е да обезбеди, на независен начин, да се применува во компанијата законот за заштита на податоците.

Од службеникот за заштита на податоци исто така се бара да води регистар на сите операции кои вклучуваат обработка (користење и / или чување) на вашите лични податоци кое го извршува компанијата.

Регистарот мора да биде јавно достапен и мора да содржи информации кои ја објаснуваат целта и условите на операцијата обработка.

Улога на службеникот за заштита на податоци во компанијата претставува многу предизвици: независност во рамките на деловен ентитет, исполнување на високи очекувања на колегите кои се посебно свесни и осетливи на прашања на заштита на податоци и нудење на решенија кои можат да служат како насоки за други ентитети

Постоечки правила за заштита на податоци кои се применуваат на компанијата се реформираат како би биле усогласени со Општи одредби за заштита на податоци.

Вашите права кога ги обработуваме вашите лични податоци

Кога вашите лични информации ги обработува компанијата, имате право да знаете за тоа.

Имате право да пристапите до информации и да ги исправите без одложување ако се непрецизни или непотполни.

Можете да барате информациите да се блокираат под одредени околности.

Можете да приговарате на употреба на информации ако мислите дека употребата е неправилна и незаконска и да барате да се избрише.

Можете да барате било која од горе наведените промени да биде проследена како известување на други страни за кои што вашите податоци се откриени.

Овие права се наведени во соодветни членови на моменталните прописи за заштита на податоци.

За повеќе информации за тоа како компанијата ги употребува вашите податоци, на пример кога ја посетувате нашата веб страница или стапувате во контакт со нас преку социјални мрежи, ве молиме да појдете на нашето известување за заштита на податоци. 

 

 
Како да се искористи правото на заштита на податоци во компанијата

 

-Ако компанијата ракува со вашите податоци и вие сакате да ги остварите своите права, ве молиме да ни испратите писмено барање;

-По правило, ние не можеме да примаме вербални барања (по телефон или лично) бидејќи нема да можеме да го решаваме вашето барање моментално без претходно да го анализираме и сигурно да ве идентификуваме;

-Можете да испратите барање до компанијата по пошта во затворено плико или да го употребите нашиот контакт образец;

-Вашето барање треба да содржи детален, прецизен опис на податоци на кои сакате да им пристапите;

-Морате да доставите копија од документи за идентификација да го потврдите вашиот идентитет, на пример лична карта или пасош. Документот мора да содржи идентификационен број, земја на издавање, дактум на истекување, ваше име, адреса и датум на раѓање;

-Било кои други информации кои се во содржината на документот како што е фотографија или било кои други лични карактеристики можат да бидат прекриени;

-Наше користење на информации на вашиот идентификационен документ е строго ограничено: податоците ќе бидат употребувани само за верификација на вашиот идентитет и нема да се чуваат подолго од потребното за оваа намена;

-Во принцип, нема да прифаќаме други начини на утврдување на вашиот идентитет. Ако вие предложите други алтернативи ние ќе ја процениме нивната адекватност, од случај до случај;

-Можете да ја прочитате нашата објава за заштита на податоци, за повеќе информации, за тоа како ние го решаваме вашето писмено барање за ваши приватни податоци.

 

 Известување за заштита на податоци

Едно од ваши права према законите на ЕУ е да морате да бидете информирани кога вашите приватни податоци – исто така познати како лични информации –се користат (собираат, користат, чуваат) од страна на било која организација. Вие исто имате права да ги знаете деталите и целта на таквото ракување.

Овде ви наведуваме некои генерални информации. Специфични информации кои се врзани за процес врзан за нашите активности се достапни после разумен прашалник.

Веб сајт на компанијата е наш најважен алат за комуникација. Овде комуницираме за нашето работење, како што се нашите мислења, вести за заштита на податоци и информации за права за заштита на податоци за широка јавност, како и наша постручна публика.

Некои од услуги кои се наоѓаат на веб сајтот бараат обработка на вашите лични податоци. Во такви случаи, линкови се на располагање на страници кои ве насочуваат на специфични информации за обработка на содржаното во соодветно известување за заштита на податоци.

Овде ќе ви дадеме општ преглед на некои начини на кои овој веб сајт ги обработува личните податоци, вклучувајќи и употреба на “колачиња” и социјални медии. 

 

Ваши лични податоци и наш веб сајт

-Компанијата ги собира вашите лични податоци само во онаа мерка во која е неопходно да се исполни точната цел врзана за нашите цели како деловен субјект (ова вклучува: - за заклучување и извршување на договор, како би ги исполниле правни и јавни обврски према кои контролорот е обврзан, за маркетиншки цели (претставување на понуда, креирање на листи, анализи и статистики кои ги користи контролорот),лични податоци кои компанијата ќе ги обработува вклучувајќи: име и презиме, Е-маил, адреса, телефонски број. Пружање на лични податоци е доброволно освен ако законот не пропишува друго. Обработка на лични податоци се одвива само со согласност на контролор и се однесува на:

- Основни активности за извршување на договорот;

-размена и обработка на податоци од страна на Беорол групата на компанијата

-Не ги користиме податоците за друга дејност од онаа што е наведена;

-Ние имаме воспоставено мерки со кои би ви гарантирале дека вашите податоци се чувани ажурно и сигурно обработени

-Под одредени услови предвидени со закон, можеме да ги откриме вашите податоци на трети лица доколку е неопходно и пропорционално на законите, за специфични цели;

-Никогаш нема да ги откриваме вашите лични податоци во смисла на директен маркетинг ( без оглед на информациите во одделот ,,Социјални медииод оваа известување);

-Имате право на пристап до вашите лични податоци, за да ги поправите; во било кое време ако сметате дека вашето право на заштита на податоци е прекршено;

-Вашите лични информации не ги чуваме подолго од она што е потребно за целите за кои ги имаме прибрано;

 -Меѓутоа, вашите податоци можеме да ги задржиме на подолг временски период во историјата на податоци, статистика, правна одбрана или научни цели со соодветно применети заштитини мерки.

Посетете го службеникот за заштита на податоци на страната на компанијата за повеќе информации за своите права.

 

Колачиња

Колачињата се кратки текстуални фајлови складирани на корисничкиот уред (како компјутер, таблет или телефон) од страна на web сајт

Колачињата се користат за техничка функција на web страната или да прибирање на статистика.

Колачињата исто така обично се користат за нудење на лично искуство на корисникот, на пример кога online услугата го памети вашиот кориснички профил без потребно пријавување.

Кога ќе ја посетите нашата web страна, можеме да собираме некои податоци за вашите искуства за претрага, како што се вашата IP адреса, страница на компанијата која ја имате посетено, кога ја имате посетено и страна од која сте пренасочени.

Овие информации се користат за прибирање и за анонимна статистика со цел подобрување на нашите услуги и подобрување на корисничкото упатство.

Кога ќе ја посетите web страната на компанијата, ќе ја задржиме историјата на вашиот преглед максимално до 24 месеци. Оваа информација потоа ќе се отстрани.

Операцијата на прибирање, собирање и анонимизирање се вршат во датата на Компанијата по соодветни сигурносни мерки.

Посетете ја нашата страна за колачиња со повеќе информации за вашите колачиња кои оваа web страница ги користи

 

Социјални мрежи

Ние ги користиме социјалните мрежи за да го претставуваме нашето работење низ широко користени и современи канали.

Нашето користење на социјалните мрежи е нагласено на оваа web страна.

На пример, можете да погледнете видео клипови на компанијата, кои ги поставуваме на нашата You Tube страница и да ги следите линковите на нашите сајтови на Twitter и LinkedIn.

Колачињата не се поставени од наша страна на копчето за прикажување или на социјалните мрежи кои служат да се поврзете со тие услуги кога нашите web страници се активни на вашите компјутери (или друг уред) или од страна на компоненти со такви услуги вклучени на нашата web страна.

Секој канал на социјалните мрежи има своја политика за начинот на обработка на вашите лични податоци кога пристапувате на нивните сајтови. На пример, ако одлучите да погледнете еден од нашите клипови на нашиот YouTube канал, од вас ќе биде побарано категорично одобрување за прифаќање на YouTube колачиња; ако ја погледнете нашата активност на twitter, од вас ќе биде побарано категорично одобрување да ги прифатите Twitter колачињата; истото важи и за LinkedIn и Facebook.

Ако имате било какви недоумици и прашања во врска со користењето на вашите лични податоци, внимателно прочитајте ги политиките за заштита на приватноста пред да ги користите.

Решавање на жалби од страна на компанијата

Која е целта на обработката?

За да се истражат жалбите доставени до компанијата во согласност со важечката одредба ние ќе ги користиме вашите податоци само за истрагата за доставената жалба.

Кои видови на лични податоци обработува компанијата?

Обработуваме лични податоци поднесени од страна на подносителот на жалбата. Оваа вклучува имиња, контакт податоци како и содржина на пребараното (до онаа мерка до која тие се квалификуваат како лични податоци)

Кој може да ги добие моите лични податоци?

Внатре во компанијата, досието со случаите кои ги содржат вашите лични податоци е достапен само на релевантните членови на компанијата. Сите пристапи до досиејата се забележани.

Вашите податоци можат да бидат пренесени на трета страна, вклучувајки ги адвокатите односно правните советници, само таму каде што е неопходно како би се осигурала соодветна истрага или пратење на вашата жалба.

Секој дел кој ги обработува јавно овој или друг случај или друга комуникација со лице од надвор во постапката ќе бидат анонимни.

Кои се моите права?

Имате право да пристапите до личните податоци кои компанијата ги чува во врска со вас и да ги испратите таму каде што е потребно. Во одредени случаи исто така имате право да ги блокирате или избришете податоците или да се спротивставите на нивната обработка. За да остварите било кое од овие права, ве молиме да не контактирате со користење на нашиот контакт формулар. Ќе одговориме во рок од три месеци.

Колку долго компанијата ги чува моите податоци?

Ги задржуваме во нашето досие кое е предмет на нашата истрага – вклучувајки ги и вашите лични податоци – до десет години по затварање на случајот. За жалбите кои се сметаат за неприфатени, ние го чуваме списокот со предмет до пет години по затварањето. Оваа не влијае на можноста за подолга конзервација во смисла на одвојување на правни постапки поврзани со жалбата.

Кого може да контактирам?

Контролор за оваа операција на обработка е компанијата. Ве молиме да го наведете бројот на предметот на вашата жалба. Можете да не контактирате на следниов начин:

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Поштенска адреса: Беорол ДОО Кировљева 10/26

Можете исто така да го контактирате и службеникот за заштита на податоците на компанијата: email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.,
физичка адреса: Беорол ДОО Кировљева 10/26, Белград, Србија

 

 

Накратко за нас

Компанијата Беорол е основана 1998.година од страна на неколку малади визионери, кои биле спремни да се борат со тогаш турбулентниот пазар, на кој не постоеле јасни правила за работење. Нивната визија да направат компанија која е лидер на пазарот на Балканот, која произведува рачен алат, им давала сила секој ден да чекорат кон својата цел.

КОНТАКТ

  • Адреса: Ул. 532, број 178 Марино, нас. Илинден
    1000 Скопје, Северна Македонија
  •   Тел:: +389 2 615 9890
  • Е-маил: beorolmakedonija@beorol.com
Ја почитуваме вашата приватност. Нашата web страница користи колачиња. Со продолжување на преглед на нашиот сајт вие се согласувате со нашето користење на колачињата. Ако не ја прифаќате нашата употреба на колачиња, вие не сте овластени да ја постеите оваа web страница. Ве молиме да го погледнете документот ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ ВО БЕОРОЛ
ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ ВО БЕОРОЛ Ok ОДБИВАМ